Close

Vida Independent

Un dels objectius principals de la Fundació és que els nois i noies amb la Síndrome d’Asperger puguin assolir una vida autònoma i independent. Degut a les seves dificultats en l’àmbit de les relacions socials, però també en la capacitat de previsió i planificació de tasques, les persones amb TEA sovint arriben a la vida adulta amb menys autonomia que la resta de la població. Aquesta autonomia, però, es pot assolir mitjançant entrenament, certa supervisió i potenciant les seves capacitats. A la Fundació Friends creem projectes amb aquest objectiu:

vida independent
Projecte Espavila’t

El projecte Espavila’t són estades d’una o dues setmanes de convivència en un pis amb 3 o 4 nois o noies acompanyats d’un monitor/a especialitzat les 24 hores del dia. L’objectiu és aprendre les tasques i adquirir les habilitats necessàries per a dur una vida independent. A mode d’entrenament els joves han de planificar i fer totes les tasques de la llar (neteja, compra, cuina,…), han d’organitzar els àpats (menús, compra, distribució de tasques,..) i han de decidir i planificar el temps de lleure (consens,  organització, i cost econòmic de cada activitat), integrant-se i relacionant-se amb l’entorn.

Tot això mitjançant assemblees que permetin arribar a  acords, i resoldre els possibles conflictes de convivència.Assistència a la llar, lcartel y percha con paraguas lila
Assistència a la llar

Ambl’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme en latransició cap a la vida adulta, la Fundació Friends ofereix assistència a lapròpia llar. Consisteix en un servei pel qual un psicòleg/treballador social dónasuport a joves que visquin de manera independent donant-los eines i recolzamentnecessari per a dur una vida autònoma. Unes hores setmanals, convingudes enfunció de la necessitat de cada cas, el professional assistirà a l’habitatge iels ajudarà a planificar-se, a organitzar-se i a prendre les decisions querequereix dur una vida independent  iautònoma. Setmana a setmana supervisarà les activitats i els progressos i esresoldran possibles conflictes o imprevistos que hagin pogut sorgir tant dinsde la llar com en la relació amb l’entorn. D’aquesta manera s’aconsegueix unaassistència personalitzada, i un aprenentatge dins un entorn natural.Contacte Vida independent Friends